Now showing items 1-1 of 1

    • Bill Gates Đã Nói 

      Vũ, Tài Hoa (Nxb. Trẻ, 2006)
      Đây là một quyển sách được viết trên tinh thần thừa nhận những ảnh hưởng của Gates đối với thế giới trong lãnh vực công nghệ, kinh tế và xã hội. Nội dung của sách thuật lại câu chuyện về một thiên tài về kỹ thuật, người ...