Now showing items 1-1 of 1

    • Kim Vân Kiều - Nam Âm Thi Tập - Hán Văn Dịch Bản 

      Nguyễn, Du (Văn Nghệ, 2008)
      Kim Vân Kiều - Nam âm thi tập - Hán văn dịch bản (Hán việt đối chiếu) là bản dịch và đối chiếu các tác phẩm Kim Vân Kiều - Nam âm thi tập từ chữ Hán và chữ Nôm. Mời các bạn tham khảo