Now showing items 1-1 of 1

    • Kim Dung Giữa Đời Tôi - Quyển Hạ: Từ AQ Đến Vi Tiểu Bảo 

      Vũ, Đức Sao Biển (Nxb. Trẻ, 2008)
      Kim Dung giữa đời tôi là một bộ biên khảo của nhà văn Vũ Đức Sao Biển luận bàn về 12 bộ sách võ hiệp của Kim Dung từ phong cách xây dựng nhân vật, võ công, tình yêu, rượu, âm nhạc đến pháp luật… được viết từ năm 1993. Mời ...