Now showing items 1-2 of 2

  • Thượng Kinh Ký Sự 

   Lê, Hữu Trác (Thanh Hóa, 2006)
   Giới y học biết đến Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác (1720-1791) như là thầy thuốc vĩ đại của dân tộc, đã có nhiều cống hiến xuất sắc để phát triển nền y học nước nhà. Cuộc đời hoạt động y học của ông là tấm gương sáng về y ...
  • Thượng Kinh Ký Sự 

   Lê, Hữu Trác (2009)
   Giới y học biết đến Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác (1720-1791) như là thầy thuốc vĩ đại của dân tộc, đã có nhiều cống hiến xuất sắc để phát triển nền y học nước nhà. Cuộc đời hoạt động y học của ông là tấm gương sáng về y ...