Now showing items 1-1 of 1

    • Thượng kinh ký sự 

      Lê, Hữu Trác
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thượng kinh ký sự là tập ký sự bằng chữ Hán của nhà y học và nhà văn Lê Hữu Trác (biệt hiệu: Hải Thượng Lãn Ông). Theo nhà văn Đoàn Minh Tuấn, thì đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt ...