Now showing items 1-1 of 1

    • Mưu trí thời Tần - Hán 

      Đường, Nhạn Sinh; Bạo, Thúc Diễm; Chu, Chính Thư
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tần Hán nối tiếp Xuân Thu - Chiến Quốc, là thời kỳ Trung Quốc thống nhất, trung ương tập quyền. Chia cắt, tiêu diệt nhau rồi thống nhất, là cả một quá trình triệt tiêu loại trừ chọn lọc mạnh được ...