Now showing items 1-1 of 1

    • Sự Va Chạm Của Các Nền Văn Minh 

      Hungtington, Samuel (Lao Động Xã Hội, 2007)
      Năm 1993, Samuel P. Huntington tạo ra cuộc tranh luận lớn giữa các nhà lý luận quốc tế với bài viết "Sự va chạm của các nền văn minh" đăng trên tạp chí Foreign Affairs. Trong bài báo, ông lập luận rằng sau khi kết thúc ...