Now showing items 1-3 of 3

  • Vân Đài Loại Ngữ. Tập 1 

   Lê, Quý Đôn (Văn Hóa Thông Tin, 2009)
   Vân Đài Loại Ngữ được Lê Quý Đôn hoàn thành vào năm 1773, lúc ông 47 tuổi. Tác phẩm này được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp ...
  • Vân Đài Loại Ngữ. Tập 2 

   Lê, Quý Đôn (Văn Hóa Thông Tin, 2009)
   Vân Đài Loại Ngữ được Lê Quý Đôn hoàn thành vào năm 1773, lúc ông 47 tuổi. Tác phẩm này được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp ...
  • Vân Đài Loại Ngữ. Tập 3 

   Lê, Quý Đôn (Văn Hóa Thông Tin, 2009)
   Vân Đài Loại Ngữ được Lê Quý Đôn hoàn thành vào năm 1773, lúc ông 47 tuổi. Tác phẩm này được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp ...