Now showing items 1-1 of 1

    • Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện 

      T. Lan (Nxb. Trẻ, 2011)
      Trong quyển Vừa đi đường vừa kể chuyện, Hồ Chí Minh đã kể lại rất rõ những câu chuyện trong hành trình vất vả của mình nhằm thực hiện Chiến dịch giải phóng Biên giới Việt-Trung vào tháng 9/1950, trong cuộc Kháng chiến chống ...