Now showing items 1-1 of 1

    • Mưu Lược Đặng Tiểu Bình 

      Tiêu, Thi Mỹ (Chính Trị Quốc Gia, 2010)
      Cuốn sách Mưu lược của Đặng Tiểu Bình gồm 7 chương nhằm giới thiệu mưu lược của Đặng Tiểu Bình trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách đã đề cập và nêu lên những kinh nghiệm phong phú về mọi mặt trong công ...