Now showing items 1-1 of 1

    • Phương Pháp Sân Khấu Của Bectôn Brêch 

      Định, Quang (Văn hóa, 2008)
      Những tiền đề triết học và mỹ học của sân khấu Bectôn Brêch. Phương pháp sân khấu tự sự biện chứng của Bectôn Brêch. Sân khấu Việt Nam có thể tiếp thu gì ở phương pháp sân khấu của Bectôn Brêch.