Now showing items 1-1 of 1

    • Các Nhạc Cụ Trong Dàn Nhạc Giao Hưởng – Bộ Đàn Dây. Quyển 3 

      Đỗ, Kiên Cường (Nxb. Trẻ, 2009)
      Đàn Dây thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn gỗ trong dàn ...