Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo trình quốc tế vũ 

      Nguyễn, Hồng Giang (Hà Nội, 2011)
      Giáo trình này giới thiệu chung về khiêu vũ, trình bày các kỹ năng cơ bản của vũ điệu Waltz, Rumba, Cha cha cha, Viennese waltz.