Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo 

      Mark, Link S.J (knxb, 2009)
      Tập giáo lý ngắn gọn này, gồm những chương tách rời nhau, chính là do kinh nghiệm từ Nghi thức ấy mà thành hình.Các bài được chủ ý trình bày ngắn gọn, bởi chương trình giáo lý dự tòng là dành cho những người xuất thân từ ...