Now showing items 1-1 of 1

    • Đời sống hằng ngày và sự thực hành 

      Berzin, Alexander (Tôn giáo, 2011)
      Chúng tôi đã từng được yêu cầu để thuyết trình về đề tài này: cuộc sống hàng ngày và sự thực hành của Phật giáo ở phương Tây. Chúng tôi nghĩ về câu hỏi đầu tiên nẩy lên là, có bất cứ sự đặc biệt nào về sự thực hành Phật ...