Now showing items 1-1 of 1

    • Khoa cúng tổng hợp 

      Bảo Tịnh (Hà Nội, 2011)
      Cúng lễ an trạch phần sài; thiên đài; tam phủ đối khám; tam phủ thục mãnh tiễn căn cầu an; tứ phủ-hội đồng; sám tạ đức ông-long thần; phát tấu nghi; đương niên dương ảnh; tam tai giải hạn; thiên quan; nhương tinh; kỳ thiên; ...