Now showing items 1-1 of 1

    • Tướng học khảo luận 

      capthoivu st.
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tử vi là một dạng thức khoa học hay chỉ là một hình thức bói toán mang yếu tố mê tín và lừa đảo? Câu trả lời đó còn đang gây tranh cãi. Tuy nhiên, có thể nói, với tính chất khoa học thần bí của mình, ...