Now showing items 1-1 of 1

    • Yoga Tây Tạng: Bí Pháp Thượng Thừa Của Yoga Phật Giáo Tây Tạng 

      Wentz, W. Y. E. (Tôn Giáo, 2009)
      Pháp môn tối thượng của đệ tử: Giáo huấn của các minh sư. Pháp môn niết bàn: yoga đại biểu tượng. Con đường của thức: yoga về sáu giáo lý. Pháp môn xuất thần: yoga của pháp môn xuất thần. Pháp môn hiến tế bí truyền: yoga ...