Now showing items 1-1 of 1

    • Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự 

      Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (Lao động-xã hội, 2004)
      Phần 1 cuốn sách "Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự" trình bày các nội dung về nhân lực - nguồn lực chiến lược, phân tích chức vụ, tìm kiếm, tuyển chọn và sử dụng nhân viên, đánh giá và quản lý hiệu quả thành tích, ...