Now showing items 1-1 of 1

    • Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân 

      Ngô, Bạch (Mũi Cà Mau, 2007)
      Quyển I: Đàm thiên gồm thiên văn mạn đàm, thiên phương dạ đàm, thiên tiên luận đàm, thiên triều tạp đàm, thiên luận tùng đàm. Quyển II: Thuyết địa gồm biết địa linh, địa nguyên, địa khí, địa lợi, địa chí. Quyển III: Luận ...