Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo Trình Tâm Lý Học Lao Động 

      Lương, Văn Úc (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2011)
      Tổng quan về tâm lý học lao động. Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động. Tâm lý học an toàn lao động. Sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc. Sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với con người. Giao ...