Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ năng lập trình 

      Lê, Hoài Bắc; Nguyễn, Thanh Nghị (Khoa Học Xã Hội, 2005)
      Ebook Kỹ năng lập trình có nội dung được trình bày thành 9 chương. Trong đó chương 1 trình bày về phong cách lập trình. Thuật toán và cấu trúc dực liệu là chủ đề của chương 2. Chương 3 mô tả cách thiết kế và cài đặt của ...