Now showing items 1-1 of 1

    • Các Triết Thuyết Lớn 

      Folscheid, D. (Thế Giới, 2007)
      Triết học tự tìm kiếm mình. Triết học và Kitô giáo. Lỹ trí chiếm lĩnh. Thời đại phê phán lý trí. Cái tuyệt đối và hệ thống. Triết học ở bên ngoài bản thân nó. Khủng hoảng của tri thức và sự sống. Tồn tại và hiện tượng.