Now showing items 1-1 of 1

    • Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa: Bí Ẩn Của Chiêm Mộng Và Vu Thuật 

      Diêu, Vĩ Quân Diêu, Chu Huy (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
      Cội nguồn của thuật đoán mộng. Quan hệ giữa các loại hình chiêm, bói, đoán mộng. Cách đoán mộng. Những chủng loại cầu hồn, gọi hồn nhập xác. Cô đồng. Thủ pháp của ma thuật sư. Nguồn gốc, sự hình thành, sự lan rộng của tục cầu hồn.