Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà Triết Học Edmund Husserl 

      Diêu, Tri Hoa (Thuận Hóa, 2007)
      Con đường đi tới triết học. Phản lại chủ nghĩa tâm lý. Trở về với bản thân sự việc. Ý thức của tính ý hướng. Cá nhân và thế giới. Triết học - một khoa học nghiêm túc.