Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 

      Chủ, Biên: Mạch Quang Thắng (Chính Trị Quốc Gia, 2006)
      Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, cách mạng, chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước, đoàn kết dân tộc, đạo đức, văn hóa, chăm lo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.