Now showing items 1-1 of 1

    • Khoa Học Và Triết Học Hy Lạp Cổ Đại 

      Bowen, Alan C. (Văn Hóa Thông Tin, 2007)
      Một số nhận xét về triết học và khoa học Hy Lạp cổ đại. Khoa học của Plato. quan niệm của Aristotel về khoa học thuần nhất và khoa học ứng dụng. Khoa học Plato và Aristotele. Ý niềm về điểm bắt nguồn toán học của Plato, ...