Now showing items 1-1 of 1

    • Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa 

      Bạch Tuyết (Văn Hóa Thông Tin, 2008)
      Người ứng với thiên thời thì sáng lập được cơ nghiệp. Người chiếm được địa lơi thì nắm được bá vương. Người giữ được nhân hòa thì thành sự nghiệp.