Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo Trình Triết Học 

      Đoàn, Quang Thọ (Lý Luận Chính Trị, 2008)
      Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Khái lược lịch sử triết học phương đông. Khái lược lịch sử triết học phương tây. Khái lược lịch sử triết học Mác Lênin. Chủ nghĩa duy vật biện chứng-cơ sở lý luận ...