Now showing items 1-1 of 1

    • Phê Phán Hệ Tư Tưởng Mác-Xít 

      Đặng, Phùng Quân (2009)
      Tuy phong trào nghiên cứu chủ nghĩa Mác phát triển, song chủ nghĩa Mác "chính thống" - với những danh xưng khác nhau như chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội khoa học (từ ngữ này nguyên ủy đề xuất ...