Now showing items 1-1 of 1

    • Nguyên Lý Chọn Ngày Theo Bát Tự Hà Lạc 

      Đại, Quốc Siêu (Văn Hóa Thông Tin, 2009)
      Chọn ngày theo bát tự. Cách xếp đại vận, lưu niên. Phương pháp chọn tuổi kết hôn. Tìm hiểu bạn đời qua bát tự.