Now showing items 1-1 of 1

    • Hướng Dẫn Xây Dựng Cầu Đường Giao Thông Nông Thôn Và Miền Núi 

      Bộ Giao Thông Vận Tải. (Giao Thông Vận Tải, 2006)
      Hướng dẫn xây dựng đường giao thông nông thôn và miền núi. Hướng dẫn xây dựng cầu cống trên đường giao thông nông thôn và miền núi. Các kiểu cầu (cầu vòm đá, gạch xây; cầu bêtông cốt thép; dầm cầu; cầu treo dây võng; cầu ...