Now showing items 1-1 of 1

    • Incoterms 2000 

      Nguồn sưu tầm
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc tế về giải thích các điều kiện thương mại, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy.. Phần dẫn giải. Phương ...