Now showing items 1-1 of 1

    • Iso 9000 Trong Dịch Vụ Hành Chính 

      Nguyễn, Trung Trực (Nxb. Trẻ, 2004)
      Hệ thống quản lý dịch vụ hành chính quốc tế đã được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và một số thị xã, huyện, xã Việt Nam.