Now showing items 1-1 of 1

    • Để Thưởng Ngoạn Một Tác Phẩm Hội Họa 

      Grosser, Maurice (Mỹ thuật, 2011)
      Cuốn sách "Để thưởng ngoạn một tác phẩm hội họa" thảo luận về hội họa trên quan điểm của một nhà họa sĩ đang làm việc. Nội dung bao trùm các thời đại, những nguyên tắc và những phương pháp của trường phái hội họa khác nhau ...