Now showing items 1-1 of 1

    • MBA Trong Tầm Tay Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược 

      Fahey, Liam; Randall, Robert M. (Tổng Hợp, 2011)
      Chiến lược chiến thắng trên thị trường. Các nhân tố đầu vào của chiến lược phân tích môi trường ngoại tại và môi trường nội tại. Hoạch định chiến lược xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược. Quản lý thay đổi chiến lược ...