Now showing items 1-1 of 1

    • Đọc Sách Như Một Nghệ Thuật 

      Adler, Mortimer J. (Lao Động-Xã Hội, 2010)
      Các phương diện đọc sách. Cấp độ đọc thứ ba-đọc phân tích. Tiếp cận những thể loại sách khác nhau. Mục đích cao nhất của việc đọc sách.