Now showing items 1-1 of 1

    • Giải Phẫu Răng 

      Hoàng, Tử Hùng (Y Học, 2006)
      Giải phẫu ứng dụng trong nha khoa. Nhập môn giải phẫu răng. Bộ răng vĩnh viễn. Giải phẫu mô tả răng vĩnh viễn. Bộ răng trong bối cảnh sinh học. Thực hành giải phẫu răng.