Now showing items 1-1 of 1

    • Y Học Thường Thức - Bấm Huyệt Nơi Bàn Chân 

      Cater, M.; Ingham, E. D. (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008)
      Hướng dẫn cách bấm huyệt chân. Liên quan giữa bàn chân và sức khỏe. Các huyệt nội tiết. Liên quan giữa các điểm phản ứng với một số bệnh ở đầu. Liên quan giữa bàn chân và một số bệnh thân trên. Liên quan giữa bàn chân và ...