Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu xây dựng module cho hệ quản trị nội dung Nukeviet 

      Nguyễn, Quang Thao (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi, cải tiến phần mềm, sao chép và phân phối phần mềm ở dạng chưa ...