Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng chiến lược cho công ty TNHH Lan Phố 

      Vũ Thị Bình Dương; Vũ, Thị Bình Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Hoạch định chiến lược kinh doanh là một trong những công tác quan trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ định hướng cho toàn bộ công ...