Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

      Trần, Phạm Tiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó. Chương 2: Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt ...