Now showing items 1-1 of 1

    • Công trình làm việc khối cơ quan sự nghiệp thành phố Thái Bình 

      Nguyễn, Văn Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Nhà làm việc khối cơ quan sự nghiệp - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình được xây dựng trên khu đất có diện tích: 1725 m2 với thiết kế 6 tầng và 1 tầng mái. Đây là nơi làm việc của các phòng ban Thành phố.