Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng chương trình xác thực ảnh số 

      Nguyễn, Thị Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Nội dung đồ án gồm 3 chương: - Chương 1 : Trình bày tổng quan về xử lý ảnh và các dạng ảnh giả mạo cơ bản. - Chương 2: Trình bày các kĩ thuật xác thực ảnh số. - Chương 3: Xây dựng chương trình thử nghiệm.