Now showing items 1-4 of 4

  • Bài tập xác suất và thống kê toán: Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh 

   Nguyễn, Cao Văn (Đại học kinh tế quốc dân, 2006)
   Cuốn sách gồm 2 phần: phần bài tập xác suất và phần bài tập thống kê toán. Trong sách gợi ý cho bạn đọc việc sử dụng các phương pháp xác suất vầ thống kê toán để giải quyết các bài toán nảy sinh trong các môn học như: Dự ...
  • Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán 

   Nguyễn, Cao Văn; Trần, Thái Ninh (Thống kê, 2005)
   Trình bày lí thuyết xác suất, thống kê toán. Chú trọng việc áp dụng các phương pháp của xác suất, thống kê toán trong nghiên cứu kinh tế (được minh hoạ bằng nhiều thí dụ thực tế khác nhau).
  • Lý thuyết xác suất thống kê 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó. Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài ...
  • Nghiên cứu, biên soạn, tập bài giảng môn xác suất thống kê dùng cho trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

   Vũ, Văn Ánh; Hoàng, Hải Vân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đề tài tập trung xây dựng một bài giảng vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.