Now showing items 1-1 of 1

    • Cải Tạo Vườn Tạp Hộ Gia Đình 

      Trung Tâm Unesco, Phổ Biến Kiến Thức Văn Hóa, Giáo Dục Cộng Đồng (Văn Hoá Dân Tộc, 2007)
      Cải tạo cấu trúc cây trồng trong vườn, Chọn giống. Cải tạo đất vườn. Cải tiến kỹ thuật canh tác. Thu hoạch.