Now showing items 1-1 of 1

    • Phát triển du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Cúc Phương 

      Hoàng, Thị Hường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Khoá luận được kết cấu 3 chương ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục.- Chương 1: Tổng quan về du lịch và du lich cộng đồng. - Chương 2: Tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng ở Vườn Quốc Gia Cúc Phương. - ...