Now showing items 1-1 of 1

    • Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Bà 

      Vũ, Huyền Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phục lục, nội dung chính của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận về du lịch sinh thái. Chương 2: Tiềm năng phát triển DLST tại VQG Cát ...