Now showing items 1-1 of 1

    • Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc 

      Ngô, Đăng Lợi (Hội sử học Hải Phòng, 2000)
      Các quan điểm nghiên cứu khác nhau về Mạc Đăng Dung và vương triều Mạc thuộc các thế hệ.