Now showing items 1-1 of 1

    • Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng 

      Trần, Đức Thạnh (Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009)
      Nội dung cơ bản của cuốn sách trình bày tổng quát về vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam: bản chất về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội và môi trường; vấn đề phân loại, phân vùng và tiềm năng, phương ...